Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die ontstaat als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent verzekerd tot een bedrag van  2.500.000.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen die in gezinsverband met u samenwonen. Uw uitwonende studerende kinderen zijn ook verzekerd. En ook uw huisdieren en huispersoneel (bijvoorbeeld uw huishoudelijke hulp) zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Als u schade veroorzaakt aan anderen tijdens oppassen of logeren bij familie, vrienden of kennissen, dan is dat verzekerd tot  25.000.

Schade tijdens een vriendendienst

Als u schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst, dan is dat verzekerd tot  25.000. Dit geldt voor schade aan een vriend, kennis of familielid die u belangeloos helpt.

Schade door een huisdier

U bent verzekerd voor schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken.

Schade door de eigen woning

U bent verzekerd voor schade die door uw eigen woning wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld een dakpan van uw huis die op de auto van de buurman valt. Dit geldt alleen als uw woning in Nederland staat.

Schade door cybercriminaliteit

U bent verzekerd voor schade door cybercriminaliteit aan het vermogen van anderen tot maximaal  2.000 per jaar. Bijvoorbeeld: door cybercriminaliteit ontstaat bij u een datalek, waardoor vertrouwelijke gegevens van anderen in het bezit van onbevoegden komen.

Hulp van de Univé Cyberhelpdesk

En als u slachtoffer bent van cybercriminaliteit of dit vermoedt krijgt u hulp van de Univé Cyberhelpdesk. Ook kunt u gratis preventief advies vragen op het gebied van cybercrime.

Keuze: aansprakelijkheid als jager

U bent hiervoor verzekerd als u de aanvullende verzekering Aansprakelijkheid jager heeft afgesloten. Dit geldt als u een Nederlandse vergunning heeft om te mogen jagen.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw gezinsleden en andere personen die met u in een woning wonen.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

U bent niet verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan spullen die u huurt. Als u schade veroorzaakt aan spullen die u leent van een andere particulier, dan is dat wel verzekerd tot  25.000.

Schade door auto

Schade door een auto of een ander motorvoertuig is niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit valt bijvoorbeeld onder de autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens sport of spel per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Dat geldt ook voor schade aan de spullen van de medespeler. We betalen wél als u schade toebrengt aan iemand die niet meedoet aan de sport of het spel. Zoals een toeschouwer. Dit is verzekerd tot  25.000.

Schade tijdens werk

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat terwijl of doordat u betaald werk doet. Uw werkgever is daarvoor aansprakelijk. Ook schade aan spullen van het bedrijf waar u voor werkt, is niet verzekerd.

Schade door een opgevoerde elektrische fiets

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door een opgevoerde elektrische fiets. Voor deze schade bent u zelf aansprakelijk en deze vergoeden wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade aan spullen van iemand die op deze polis is meeverzekerd? Dan vergoeden wij dit niet. Onderlinge letselschade is wel verzekerd.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Asbest

Schade door asbest van uw dak dat in contact staat met de buitenlucht.

Aansprakelijkheid bij cybercriminaliteit

Aansprakelijkheid bij cybercriminaliteit is alleen verzekerd als u uw computerapparatuur voorziet van alle updates van de leverancier, antivirus software en geschikte wachtwoorden. En uw computerapparatuur nooit onbeheerd achterlaat in een openbare ruimte.

Dagwaarde

Bij schade krijgt u via uw verzekering een vergoeding. Wij berekenen de dagwaarde van de spullen. Deze dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingstabel. Voor de meeste spullen betalen wij de nieuwwaarde als de spullen niet ouder zijn dan een jaar.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.