Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor inkomen als u minder of niet meer kunt werken. Bijvoorbeeld doordat u ziek wordt of een ongeluk krijgt.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u niet meer kunt werken doordat u ziek bent of een ongeluk heeft gehad. U krijgt van ons een uitkering. Wij kijken niet of uw arbeidsongeschiktheid gevolgen heeft voor uw inkomen. Wij noemen dit een sommenverzekering. U krijgt ook een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en zorgverlof.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerde inkomen. Heeft u gekozen voor een beperkte uitkeringsduur van 2 of 5 jaar? Dan is dat de maximale termijn dat u een uitkering krijgt.

Extra informatie

Bent u 100% arbeidsongeschikt? Dan is uw uitkering gelijk aan het verzekerde inkomen. Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een deel van het verzekerde inkomen. De uitkering loopt zolang u arbeidsongeschikt bent en voldoet aan de polisvoorwaarden.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval, orgaandonatie of ziekte uw verzekerde beroep niet meer uit kunt voeren.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij kijken bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid naar de werkzaamheden die bij uw beroep horen. De mate waarin u deze niet meer uit kunt oefenen bepaalt de arbeidsongeschiktheidsklasse.

Extra informatie

Bent u langer dan één jaar arbeidsongeschikt? Dan kijken we bij de beoordeling ook of aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden mogelijk zijn. Het gaat dan om aanpassingen in uw bedrijf of beroep die we redelijkerwijs van u kunnen verlangen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt er ook voor kiezen om deze grens te verhogen naar 45% of 75%. U betaalt dan een lagere premie.

Voorkomen beter dan genezen

U kunt daarom preventief advies krijgen van onze arbeidsdeskundigen. Wij kunnen geheel of gedeeltelijk de kosten betalen van preventiecursussen. En u krijgt ons voorkomen en beperken budget. Dit budget kunt u gebruiken voor door ons met zorg geselcteerde diensten.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren, dit zijn onder andere:

Fraude

Wij keren niet uit als u fraude pleegt. Er is sprake van fraude als u ons opzettelijk misleidt met het doel voordeel te behalen voor uzelf. Bijvoorbeeld als wij een schade vergoeden, waar u eigenlijk geen recht op heeft. Of u probeert ons te misleiden. Het maakt niet uit hoe u dit probeert.

Opzet en roekeloosheid

Wij keren niet uit als u opzettelijk arbeidsongeschikt bent geworden. Of uw arbeidsongeschiktheid door uw opzet of roekeloosheid is verergerd.

Niet nakomen van verplichtingen

Wij keren niet uit als u zich niet houdt aan de verplichtingen die bij deze verzekering horen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de premie aftrekken van uw inkomen op uw aangifte inkomstenbelasting. Over de uitkering houden wij loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Deze betalen wij namens u aan de belastingdienst.

Wachttijd

U kiest hoe snel uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt raakt: minimaal 30 dagen, maximaal 720 dagen. Hoe langer deze wachttijd, hoe lager uw premie.

Beperkte uitkeringsduur

Heeft u gekozen voor een bepekte uitkeringsduur van 2 of 5 jaar? Dan heeft u recht op een maximale uitkering van 2 of 5 jaar. Voor het bepalen van deze uitkeringsduur tellen we de perioden van arbeidsongeschiktheid bij elkaar op. Heeft u de maximale uitkeringsduur bereikt en bent u nog arbeidsongeschikt? Dan stoppen we de uitkering en de verzekering.

Betalingsachterstand

Wij keren niet uit als u arbeidsongeschikt raakt en op dat moment de premie niet heeft betaald.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Geef dit dan aan ons door. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering en een eventuele uitkering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, dan stellen wij u vragen over uw gezondheid en uw beroep. Geef eerlijk antwoord op onze vragen. Meldt arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Indexering

Indexering betekent dat het verzekerde inkomen en/of de uitkering jaarlijks stijgt met het CBS-loonindex percentage. U kunt kiezen uit: indexering van de uitkering en indexering van het verzekerde bedrag en de uitkering. Kiest u voor indexering? Dan stijgt uw premie ook ieder jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polis staat van wanneer tot wanneer uw verzekering loopt. U sluit de verzekering af voor één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.