Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd voor schade die ontstaat als u tijdens uw bedrijfsactiviteiten per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor letsel of schade aan spullen van anderen door uw bedrijfsactiviteiten.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers, directeur groot aandeelhouders (DGA’s) firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen. Meewerkende familieleden en huisgenoten zijn ook verzekerd. Onder medewerkers verstaan wij ook uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiaires.

Productaansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor letsel of schade aan spullen van anderen omdat u een product met een gebrek heeft geleverd. Dit geldt niet alleen als u het product zelf heeft gemaakt, maar ook als het product onder uw verantwoording in omloop is gebracht.

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die uw medewerkers oplopen tijdens werktijd. Denk aan bedrijfsongevallen of beroepsziekten. Ongevallen in het verkeer zijn verzekerd als de medewerker te voet of met de fiets is. Schade aan spullen van uw medewerkers is ook verzekerd.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand en verweer. Maar ook voor kosten om schade te beperken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt heeft? Dit noemen we het inlooprisico. Wij verzekeren dit standaard 1 jaar mee. U kunt kiezen voor een langere inloop periode.

Extra informatie

U bent niet verzekerd voor het inlooprisico als u in die periode verzekerd was voor aansprakelijkheid bij een andere verzekeraar. U bent ook niet verzekerd voor beroepsfouten of verkeerde adviezen die op de ingangsdatum al bij u bekend waren.

Milieu-aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor letsel door een plotselinge milieuverontreiniging. Bent u aansprakelijk voor luchtverontreiniging? Of heeft u een product geleverd met een gebrek en ontstaat hierdoor een plotselinge verontreiniging? Dan is schade aan spullen van anderen ook verzekerd.

Keuze: gehuurde en geleende spullen van anderen

U kunt kiezen om schade aan gehuurde en geleende spullen van anderen te verzekeren. Bent u agrariër, zzp’er, of een vereniging? Dan is schade aan gehuurde en geleende spullen van anderen standaard verzekerd.

Keuze: eigendommen van klanten

U kunt kiezen om schade aan eigendommen van klanten te verzekeren. Het gaat om eigendommen van klanten die u bewerkt, bewaart of behandelt. Bent u zzp’er? Dan is schade aan eigendommen van klanten standaard verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade aan uzelf of aan uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Heeft u uw werk niet goed uitgevoerd? En moet het werk daarom opnieuw? Dan zijn de kosten van dat nieuwe werk niet verzekerd.

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die met opzet is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Extra informatie

Heeft u schade aan anderen veroorzaakt op uw eigen terrein of in uw eigen gebouwen? En is dit gebeurd met een motorrijtuig waarvan de bediening naast of achter het voertuig zit? Dan is de schade wel verzekerd.

Milieuschade

U bent niet verzekerd voor milieuschade die langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld door een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Wilt u dit risico verzekeren? Dan kan dat met de milieuschadeverzekering.

Asbest

U bent niet verzekerd als u of uw medewerkers een beroepsziekte oplopen door blootstelling aan asbest. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

U bent niet verzekerd voor schade aan anderen als u de overheidsregels overtreedt.

Uitloop

Stelt iemand u ná de einddatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de einddatum van de verzekering gemaakt heeft? Dit noemen we uitlooprisico. U bent hier niet standaard voor verzekerd.

Extra informatie

U kunt kiezen om het uitlooprisico te verzekeren als wij de verzekering stoppen. Of als u stopt met uw bedrijf. Maar niet als u de verzekering stopt om een andere reden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 250. Heeft u een bedrijf in de detailhandel? Dan is uw eigen risico € 100. Bent u een vereniging? Dan heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal in Europa verzekerd voor uw bedrijfsactiviteiten. Gaat u op zakenreis voor uw bedrijf? Dan bent u in de hele wereld verzekerd. Heeft uw bedrijf een vestiging in het buitenland? Dan valt deze vestiging niet onder uw verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.