Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van uw brutowinst, gederfde huuropbrengsten of te maken exploitatiekosten door een gedekte gebeurtenis. Op uw polis leest u welke dekking u heeft en waarop uw verzekerde jaarbelang gebaseerd is.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. U kunt in plaats van de brutowinst ook apart expoitatiekosten of huurderving verzekeren met de Bedrijfschadeverzekering.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Op de polis wordt het verzekerd bedrag vermeld.

Keuze: huur

De vermindering in de huuropbrengst en bijdrage servicekosten door een gedekte gebeurtenis.

Keuze: exploitatiekosten

De kosten die u moet maken om uw normale werkzaamheden uit te voeren als nonprofitorganisatie. Dit is alleen verzekerd als uw verzekerde jaarbelang gebaseerd is op expoitatiekosten.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Materiële schade

De materiële schade is niet verzekerd op de bedrijfsschade. Hiervoor zijn onder andere de gebouwen- of roerende zaken verzekering.

Cyberterrorisme

Bedrijfsschade door cyberterrorisme is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: wij vergoeden alleen als er ook een vergoeding wordt gegeven op (een) gebouw(en) of op roerende zaken.

Eigen risico

Als u een eigen risico heeft staat dit op de uw polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Uitkeringstermijn

Er is een vaste aaneengesloten periode waarover u de bedrijfsschade vergoed krijgt. Deze termijn staat op uw polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) en de bedrijfsactiviteit die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.