Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die anderen (zoals uw opdrachtgevers) lijden. De schade moet zijn ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever die ontstaat als je een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft.

Wie zijn verzekerd?

U, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), vennoten, bestuurders, commissarissen en medebeleidsbepalers.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand en verweer.

Extra informatie

Wij vergoeden deze kosten alleen als de schade is verzekerd en als u toestemming van ons heeft gekregen om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt heeft? Dan is dat verzekerd. Dit noemen we het inlooprisico. Wij verzekeren dit standaard 3 jaar mee. 

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor het inlooprisico als u in die periode verzekerd was voor beroepsaansprakelijkheid bij een andere verzekeraar. Er is geen dekking voor beroepsfouten of verkeerde adviezen die op de ingangsdatum al bij u bekend waren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die u of een andere verzekerde veroorzaakt aan anderen als bestuurder of medebeleidsbepaler van een bedrijf op interim basis.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná de einddatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de einddatum van de verzekering gemaakt heeft? Dit noemen we uitlooprisico. U kunt kiezen om het uitlooprisico 3 jaar te verzekeren als u stopt met uw bedrijf. Of 1 jaar als wij de verzekering stoppen.

Reconstructiekosten

De kosten voor reconstructie van documenten zijn verzekerd. Dit geldt ook voor de kosten voor reconstructie van informatiedragers en de informatie die daarop staat.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

U bent niet verzekerd voor schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

U bent niet verzekerd voor schade die met opzet is veroorzaakt. Dit geldt ook voor schade die het gevolg is van vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte. U bent ook niet verzekerd als u fraude pleegt.

Opnieuw leveren product of dienst

U bent niet verzekerd voor schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren.

Kantoorrisico

U en uw medewerkers zijn niet verzekerd als u schade aan spullen van anderen veroorzaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

U bent niet verzekerd voor schade door een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden van intellectuele eigendomsrechten zijn auteursrechten en octrooien.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Op de aanspraak moet het recht van een van de Europese landen van toepassing zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.