Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders en beleidsbepalers tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten of nalatigheid bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor
financiële schade die ontstaat omdat u iets doet of
juist niet doet als bestuurslid of beleidsbepaler van
een vereniging. Dit geldt ook als u gehandeld heeft in
strijd met de wet. Of als de financiële schade het
gevolg is van onbehoorlijk gedrag.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door het onjuist uitvoeren van
werkzaamheden is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken door de door u
bestuurde vereniging (interne aansprakelijkheid) en
aanspraken door anderen (externe
aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken van de ene
bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt
door een collega bestuurder is ook verzekerd.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand
en verweer. Daarnaast zijn rehabilitatiekosten
verzekerd. Dit zijn kosten die gemaakt worden om
uw goede naam te herstellen.

Extra informatie

Wij vergoeden deze kosten alleen als de schade is
verzekerd en als u toestemming van ons heeft
gekregen om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de
verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de
ingangsdatum gemaakt heeft? Dan is dat verzekerd.
Dit noemen we het inlooprisico. Wij verzekeren dit
standaard 3 jaar mee.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor het inlooprisico als u in
die periode verzekerd was voor
bestuurdersaansprakelijkheid bij een andere
verzekeraar. Er is geen dekking voor schade of
omstandigheden die op de ingangsdatum al bij u
bekend waren.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná de einddatum van de verzekering
aansprakelijk voor een fout die u vóór de einddatum
gemaakt heeft? Dit noemen we uitlooprisico. U kunt
kiezen om het uitlooprisico 3 jaar te verzekeren als u
stopt met uw vereniging. Of 1 jaar als wij de
verzekering stoppen..

Wat is niet verzekerd?

Opzet fraude vermogensdelicten

U bent niet verzekerd voor schade die met opzet is
veroorzaakt. Dit geldt ook voor schade die het gevolg
is van vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of
valsheid in geschrifte. U bent ook niet verzekerd als
u fraude pleegt.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Krijgt u boetes of dwangsommen opgelegd? Dan zijn
deze kosten niet verzekerd.

Amerika

n.v.t.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch als
uw vereniging failliet gaat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Op de aanspraak moet het recht van een van de Europese landen van toepassing zijn.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken.
Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie een keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie
niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.