Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw(en). Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing. Op uw polis staat welke dekking er geldt: brand, brand en storm of uitgebreide gevaren. 

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, storm, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Naast de schade betalen wij ook bereddingskosten, opruimkosten en expertisekosten.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming of bouwfouten. Ook schade door slecht onderhoud en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Op uw polis staat welke dekking u heeft.

Eigen risico

Het eigen risico staat op uw polis en kan per dekking verschillen. Per schade wordt maar één keer het eigen risico in mindering gebracht.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd. De leegstand moet u ook melden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.