Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Loopt u op uw eigen locatie een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater of grondwater op? Of veroorzaakt u zo’n verontreiniging bij een ander? Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor de kosten voor het ongedaan maken (saneren) van deze verontreiniging.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen voor een verzekering die schade dekt aan uw eigen locatie, uw werklocatie of aan beide.

De kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade zijn verzekerd. Ook is schade aan spullen van u en van anderen, verzekerd. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan helpen wij u.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de sanering schade ontstaat dan vergoeden we dat ook. Denk bijvoorbeeld aan bestrating en beplanting. Of aan beschadiging van leidingen, pijpen en kabels.

Onderzoekskosten

De kosten die wij maken om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

U kunt zelf kiezen of u schade door asbest ook wilt verzekeren. Als u schade door asbest niet verzekerd dan krijgt u 30% korting op uw premie. Schade ontstaan door asbest van buiten uw eigen locaties blijft altijd gewoon verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd. Is de schade een bestaande verontreiniging of een gevolg daarvan? Dan keren wij ook niet uit.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning of een algemene maatregel van bestuur handelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering is alleen bedoeld voor zakelijke klanten.

Eigen risico

Uw eigen risico is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bent u werkzaam in de detailhandel, dan is het eigen risico € 100,-. Voor agrariërs, ZZP’ers en het MKB is het eigen risico € 250,-. Heeft u een vereniging, dan geldt voor u geen eigen risico.

Preventie

Wij verwachten dat u gebouwen en installaties goed onderhoud. Doet u dat  niet en ontstaat daardoor schade, dan kunnen wij soms minder of niet uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland. In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit uit te breiden naar België en Duitsland. Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u uw eigen locaties en uw werklocaties verzekeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.