Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Loopt u op uw eigen locatie(s) een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en/of grondwater op? Of veroorzaakt u zo’n verontreiniging bij een ander? Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor de kosten voor het ongedaan maken (saneren) van deze verontreiniging.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen voor een verzekering die schade dekt aan uw eigen locatie, uw werklocatie of aan beide.

De kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade zijn verzekerd. Ook is schade aan spullen van u en van anderen, verzekerd. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan helpen wij u.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de sanering schade ontstaat dan vergoeden we dat ook. Denk bijvoorbeeld aan bestrating en beplanting. Of aan beschadiging van leidingen, pijpen en kabels.

Onderzoekskosten

De kosten die wij maken om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er plotseling asbest vrij door een brand of storm? Dan zijn de kosten voor het ongedaan maken van de verontreiniging verzekerd.

Inkomende milieuschade

Heeft u schade door een verontreiniging die is ontstaan buiten uw eigen locatie? Dan zijn de kosten voor het wegnemen van deze verontreiniging verzekerd.

Keuze: eigen locatie

Hiermee bedoelen we de locaties die van u zijn. Maar ook locaties die u huurt, pacht of gebruikt voor uw eigen bedrijf.

Keuze: werklocatie

De werklocatie is de locatie van iemand anders, waar u of iemand anders onder uw verantwoordelijkheid het werk uitvoert.

Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u of één van uw medewerkers zich niet houdt aan de wet- en regelgeving van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarden van de milieuvergunning en andere wet- en regelgeving over het milieu.

Bestaande verontreiniging

Niet verzekerd is een bestaande verontreiniging. Daarmee bedoelen wij een verontreiniging die aanwezig is bij aanvang van de verzekering. Voor de dekking werklocatie bedoelen wij hiermee ook een verontreiniging die aanwezig is bij aanvang van de werkzaamheden.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering is alleen bedoeld voor zakelijke klanten.

Eigen risico

Uw eigen risico is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bent u werkzaam in de detailhandel, dan is het eigen risico  100,-. Voor agrariërs, ZZP’ers en het MKB is het eigen risico  250,-. Heeft u een vereniging, dan geldt voor u geen eigen risico.

Preventie

Wij verwachten dat u gebouwen en installaties goed onderhoud. Doet u dat niet en ontstaat daardoor schade, dan kunnen wij soms minder of niet uitkeren.

Schade door asbest

U bent alleen verzekerd voor een verontreiniging door asbest als het opruimen van asbest ook verzekerd is op uw Opruimingskosten- of Gebouwenverzekering van Univé.

Schade door een emissie van zonnepanelen buiten uw eigen locatie

Wij betalen maximaal  25.000 per schadegeval, maar alleen als het opruimen van de resten van zonnepanelen ook verzekerd is op uw Opruimingskostenverzekering van Univé. De emissie van zonnepanelen moet binnen een straal van 15 kilometer van uw eigen locatie plaatsvinden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland. In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit uit te breiden naar België en Duitsland. Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u uw eigen locaties en uw werklocaties verzekeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.