Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de opruimingskosten. 

Extra informatie

Dit zijn kosten om (delen van) een verzekerd gebouw of verzekerde zaak af te breken, op te ruimen en/of daarna af te voeren en te storten.

Wat is verzekerd?

De kosten om (delen van) een verzekerd gebouw of verzekerde zaak af te breken, op te ruimen en/of daarna af te voeren en te storten.

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat op uw polisblad staat.

Opruimingskosten

De kosten voor het opruimen zijn verzekerd als de oorzaak van de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door de Gebouwen en/of Roerende zakenverzekering en/of Woonverzekering.

Inkomende schade

De kosten voor het opruimen van restanten van omliggende gebouwen en roerende zaken na een gedekte schade. De restanten komen van gebouwen of roerende zaken die niet uw eigendom zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Saneringskosten zijn niet verzekerd.

Als u een Gebouwenverzekering heeft met de vergoedingsregeling ‘Extra opruimingskosten’ en/of ‘Partieel herstel en extra opruimingskosten’, dan is er geen dekking op de Opruimingskostenverzekering.

Als u een Roerende zakenverzekering heeft is er geen dekking bij afvoeren en opruimen van ongeschikte melk en bij een schade op de dekking Rundveecatastrofe en/of de dekking Gevolg Uitval Regelapparatuur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kosten voor het opruimen zijn alleen verzekerd als de oorzaak van de schade ook gedekt en uitgekeerd wordt door de Gebouwen en/of Roerende zakenverzekering en/of Woonverzekering.

Eigen risico

Er wordt geen eigen risico gehanteerd.

Inkomende schade

De kosten voor het opruimen van inkomende schade is alleen gedekt als de schade binnen 15 kilometer van uw perceel of landerijen is ontstaan en de restanten met het blote oog waarneembaar en handmatig op te pakken zijn.

Waar ben ik gedekt?

Op en rondom de verzekerde locatie dat op uw polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.