Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning.

Wat is verzekerd?

Vrijwel elke schade aan uw woning is verzekerd. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding. Ook schade door een ongelukje is gedekt.

Verzekerd bedrag

Onbeperkte garantie tegen onderverzekering. Bijgebouwen tot 60m2 zijn standaard meeverzekerd.

Contra-expertise na schade

U kunt bij schade ook zelf een expert in schakelen. Neem over de vergoeding vooraf contact met ons op.

Glas

Schade door ruitbreuk is standaard verzekerd.

Tuin

We vergoeden schade aan uw tuin als gevolg van brand, aanrijding, botsing of afvallende lading tot maximaal € 50.000.

Verbouwing, leegstand

De woning is beperkt verzekerd tijdens verbouwing of leegstand. Verbouwt u de woning aan de buitenkant, stript u de woning volledig aan de binnenzijde of wordt de woning niet bewoond dan is de woning beperkt verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme binnen de woning is verzekerd.

Meest uitgebreide dekking

Bij de Opstal All Risk verzekering heeft u de meest uitgebreide dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, bouwfouten, slecht onderhoud en illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- bij schade door storm.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.