Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw recreatiewoning of chalet en de inboedel daarin. De recreatiewoning is uw eigendom. U moet opgeven hoe u deze gebruikt.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag op de polis. De herbouwwaarde is hiervoor de basis. Bij een chalet vergoeden wij de herstelkosten. Behalve als de dagwaarde lager is dan de herstelkosten. Dan krijgt u de dagwaarde.

Vandalisme

Schade door vandalisme is verzekerd.

Keuze: glas

Schade door ruitbreuk is niet standaard verzekerd, maar kan wel meeverzekerd worden.

Keuze: inboedel

U kunt kiezen of u uw inboedel ook verzekerd. Op uw polis wordt dit dan vermeld.

Keuze: verhuur

Ook als u de recreatiewoning verhuurt kunt u deze verzekeren. U meldt dit bij de aanvraag en bij wijziging.

Bijgebouw

Als u een chalet heeft verzekerd is ook het daarbij behorende schuurtje tot maximaal 10m2 meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming, bouwfouten, slecht onderhoud, illegale activiteiten en door een ongelukje.

Aansprakelijkheid

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- bij schade door storm.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw recreatiewoning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.