Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines. Op uw polis staat welke dekking er geldt: brand, brand en storm of uitgebreide gevaren. 

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.
 

Extra informatie

Ook krijgt u hulp van de Univé Cyberhelpdesk wanneer u slachtoffer bent van cybercriminaliteit of dit vermoedt.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van vervangingswaarde, tenzij op uw polis een andere waarde staat bijvoorbeeld de nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. 

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Op uw polis kunt u lezen of u huurdersbelang heeft verzekerd. 

Schade door cybercriminaliteit

Bij de roerende zaak inventaris met de dekking uitgebreide gevaren is standaard schade aan uw computerapparatuur door cybercriminaliteit en het herstel daarvan meeverzekerd. Ook krijgt u hulp van de Univé Cyberhelpdesk wanneer u slachtoffer bent van cybercriminaliteit of vermoedt dit te worden.
 

Extra informatie

Het maximaal verzekerd bedrag voor schade door cybercriminaliteit is € 10.000,- per jaar met een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis. Dit verzekerd bedrag geldt samen met de Univé Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, Agrariërs en Verenigingen.
 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

U bent niet verzekerd voor cybercriminaliteit als u niet hebt voldaan aan de gestelde preventiemaatregelen. Deze maatregelen leest u in de voorwaarden Roerende Zaken verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: schade door bouwfouten en slecht onderhoud is niet verzekerd.

Eigen risico

Op uw polis staat of u een eigen risico heeft en hoe groot dit is. 

Extra informatie

Het eigen risico voor schade door cybercriminaliteit is € 1.000,- per gebeurtenis.

Afspraken

U bent alleen verzekerd als u voldoet aan alle preventie-eisen. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten. Maak waar mogelijk altijd foto's van de beschadigde spullen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.