Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. 

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is voor veel schades verzekerd. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding. Ook schade door een huisongelukje is gedekt.

Verzekerd bedrag

Er geldt een onbeperkte garantie tegen onderverzekering. Bijgebouwen tot 60m2 zijn standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Heb je meer dan 60m2 aan bijgebouwen? Je kunt het aantal m2 verhogen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart meeverzekeren. 

Tuin

We vergoeden schade aan je tuin als gevolg van brand, aanrijding, botsing of afvallende lading tot maximaal € 50.000.

Verbouwing, leegstand

De woning is beperkt verzekerd tijdens verbouwing of leegstand. Verbouw je de woning aan de buitenkant, strip je de woning volledig aan de binnenzijde of wordt de woning niet bewoond dan is de woning beperkt verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, bouwfouten, slecht onderhoud en illegale activiteiten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de buitenkant van je woning is niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door vandalisme aan de binnenkant van je woning is wel verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Optioneel kun je kiezen voor een extra eigen risico van € 100, € 250 of € 500.

Er geldt altijd een eigen risico van € 250 bij schade door storm.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Maak waar mogelijk altijd foto's van de schade. Overleg eerst met ons voordat je schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in je situatie? Laat het ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je krijgt bericht van ons wanneer je de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaal je via automatische incasso.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je krijgt van ons bericht dat wij je verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment je verzekerd bent. Je sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij jouw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen jouw verzekering als je de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kun je doen via jouw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. Je kunt jouw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na jouw opzegging krijgt je van ons een bevestiging. Heb je te veel premie betaald? Dan krijg je die terug.