Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een werknemersschadeverzekering bent u verzekerd tegen schade die uw werknemers oplopen tijdens het werk. Of tijdens activiteiten die verband houden met het werk. Dit kan gaan om schade aan spullen en om letsel.

Wat is verzekerd?

Voor de werknemersschadeverzekering hoeft u geen aansprakelijkheid aan te tonen. Ook als u niet aansprakelijk bent zijn uw werknemers verzekerd. Hieronder kunt u verder lezen wat er verzekerd is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Verzekerde activiteiten

De werknemers zijn verzekerd tijdens het uitoefenen van werkzaamheden voor u. Maar ook tijdens activiteiten die te maken hebben met het dienstverband zoals personeelsuitjes, bedrijfsopleidingen of zakenreizen. En tijdens woon-werkverkeer. Schade aan spullen tijdens woon-werkverkeer is alleen verzekerd als uw werknemer ook letsel heeft opgelopen.

Verzekerden

Uw werknemers zijn verzekerd. Onder werknemers verstaan wij alle personen over wie u zeggenschap heeft. Bijvoorbeeld uitzendkrachten en vrijwilligers. Maar ook stagiaires en zzp’ers.

Wat is niet verzekerd?

  • Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers kunnen werken in een veilige werkomgeving. Dit heet zorgplicht. Als u tekort schiet in uw zorgplicht dan is schade niet verzekerd. Ook schade die ontstaan is door een ziekte is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De werknemersschadeverzekering is een vangnet om de werknemer niet met schade te laten zitten. Dit betekent dat schade niet verzekerd is:

* als de werknemer aanspraak kan maken tegen een andere partij of verzekeraar, of

* als de werknemer schade vergoed kan krijgen op grond van een andere verzekering of wet.

Franchise

U heeft de keuze uit een franchise van € 1.000, € 2.500 of € 5.000.

Extra informatie

De franchise is het bedrag waaronder de schade niet wordt vergoed. Is de schade hoger dan de franchise? Dan vergoeden wij de schade volledig. Is de schade lager dan de franchise? Dan vergoeden wij de schade niet.

Waar ben ik gedekt?

Uw werknemers zijn overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.