Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandig beroepsbeoefenaar van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De verzekering verzekert u tegen de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval. De verzekering keert de schade uit. Wij noemen dit een schadeverzekering.

Uitkering

De schade wordt bepaald op basis van het verlies aan inkomen als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid.Dit is maximaal het verzekerd bedrag.Het verzekerde bedrag is een percentage van het gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar.

Extra informatie

De hoogte van de uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent en de hoogte van het bedrag dat u hebt verzekerd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van het beroep dat u hebt verzekerd.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Als u een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat u minder snel een uitkering krijgt. Maar u betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Voor wie?

Zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders.

Keuze: Indexatie

U kunt kiezen voor indexatie van de uitkering. De uitkering wordt dan periodiek verhoogd.

Kosten re-integratie

Kosten van re-integratie worden geheel of gedeeltelijk vergoed als deze vooraf schriftelijk door de verzekeraar zijn goedgekeurd.

Wat is niet verzekerd?

  • Arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding. Of als u zich niet houdt aan de verplichtingen van deze verzekering en wij hier nadeel van ondervinden.

Opzet en roekeloosheid

Wij keren niet uit als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt wordt of als hierdoor de arbeidsongeschiktheid toeneemt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt: 3, 6, 12 of 24 maanden. deze keuze maakt u bij de start van de verzekering.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Inkomen uit arbeid

Inkomen uit arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt in mindering gebracht op de uitkering.

Zwangerschap

Zwangerschap valt niet binnen de dekking.

Vragenlijst of medisch onderzoek

Bij de aanvraag van de verzekering wordt op grond van een vragenlijst of medisch onderzoek bepaald en vastgelegd welke beperkingen eventueel worden gesteld in de dekking.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per kwartaal krijgt u een toeslag op de premie van 4% en per halfjaar een toeslag van 2%.. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. De eindleeftijd is 60, 62 of 65 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand.