Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schade-eisen van anderen, als uw bedrijf aansprakelijk is voor schade aan anderen of aan zaken van anderen door uw bedrijf, uw werknemers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, schade aan zaken en vermogensschade van patienten en zorgverzekeraars.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw werknemers, uw waarnemer en anderen die werken voor uw bedrijf.

Productaansprakelijkheid

Schade door uw product, omdat uw product niet goed is en u hier aansprakelijk voor bent.

Werkgeversaansprakelijkheid

Scahde aan uw werknemers en/of aan hun zaken, omdat hun werkplek niet veilig genoeg id en u hier aansprakelijk voor bent.

Juridische hulp

U bent ook verzekerd voor de kosten voor juridische hulp, ook voor zaken die aanhangig zijn gemaakt bij een geschillencommissie in het kader van WKKGZ.

Inloop

Heeft u schade voordat uw verzekering is ingegaan? Kijk dan in de polis of dit ook verzekerd is. Het is dan wel belangrijk, dat u nog niets wist van de schade, toen u de polis liet ingaan.

Keuze: uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. in sommige situaties kunt u deze dekking inkopen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.

Medische aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voro schade door onjuiste medische handelingen door bevoegde personen (wet BIG).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten, omdat u het werk opnieuw moet doen en/of omdat u een nieuw product moet leveren.

Opzet

Schade die u expres maakt. Als een werknemer expers schade maakt en u wist dit niet, dan is dit wel verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Schade aan het milieu die langzaam ontstaat en schade aan het milieu op de locaties van uw bedrijf is niet verzekerd.

Asbest

Schade aan anderen omdat zij ziek worden door asbest is niet verzekerd. ook alle andere schade door asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die ontstaat omdat u expres niet doet wat de overheid u voorschrijft, is niet verzekerd.

Opzicht

Schade aan zaken van anderen die u huurt of leent en dergelijke of bewerkt of behandelt, is niet verzekerd.

Biologisch materiaal

Schade in verband met producten waarin menselijk biologisch materiaal is verwerkt, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt in de polis lezen voor welk bedrag u en uw bedrijf verzekrd zijn. De verzekeraar betaalt nooit meer dan dit bedrag.

Eigen risico

U kunt in de polis lezen of er een eigen risico is. Dit bedrag wordt van de schade afgetrokken.

Hoedanigheid

U kunt in de polis lezen voor welke producten en voor welke werkzaamheden u en uw bedrijf verzekerd zijn.

Waar ben ik gedekt?

U kunt op de polis lezen waar u en uw bedrijf verzekerd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De hoogte van de premie is wel bepalend of termijnbetaling is toegestaan. Bij termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polisvoorwaarden kunt u zien hoe  en met welke opzegtermijn u uw verzekering kunt opzeggen.