Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem , neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of u verzekert de exploitatiekosten die u moet maken.

Extra informatie

Exploitatiekosten worden verzekerd als het gaat om een instelling zonder winstoogmerk.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Extra informatie

Reconstructiekosten zijn verzekerd boven de verzekerde som voor bedrijfsschade. De schadevergoeding is wel gemaximeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege schade aan een bedrijf dat uw pand huurt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Hiervoor kunt u een aparte verzekering sluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen bedrijsschade als gevolg van de gevaren die in de polisvoorwaarden zijn genoemd, is verzekerd.

Eigen risico

Als er een eigen risico van toepassing is, staat dit op uw polisblad.

Uitkeringstermijn

De maximale uitkeringstermijn van uw verzekering staat op uw polisblad. Deze termijn kiest u zelf in overleg met uw adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Dit hangt wel af van de hoogte van de jaarpremie. Bij termijnbetalingbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Let op: in sommige polisvoorwaarden staat ook een tijd genoemd wanneer de dekking in gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of per mail opzeggen.