Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever die ontstaat als u een beroepsfout maakt bijvoorbeeld door een verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers (dit kunnen ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers zijn), bestuurders en maten.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor verweer. Het moet gaan om een civiele of arbitrageprocedure. Ook verweer bij strafvervolging of tuchtrechtelijke procedure is onder bepaalde omstandigheden verzekerd.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat uitsluitend verzekerd als dit op uw polis staat vermeld.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor een fout vóór de einddatum? Dan is dit niet standaard verzekerd.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen of letselschade die u of uw medewerker heeft veroorzaakt. Het kan ook gaan om letselschade aan uw medewerker.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Niet verzekerd zijn het honorarium, salaris, verschotten en onkosten van u of uw bedrijf, als deze tengevolge van een door u gemaakte fout, niet aan uw cliënt in rekening kan brengen, of de cliënt het recht heeft deze van u terug te vorderen.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij het oversluiten van de ene naar de andere verzekering, dat alle bekende omstandigheden worden gemeld. Schade als gevolg van een omstandigheid die achteraf geacht wordt bekend te zijn geweest, is op geen enkele polis verzekerd (noch de oude, noch de nieuwe).

Eigen risico

Een eventueel eigen risico staat op uw polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de meeste situaties in de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per de contractsvervaldatum. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.