Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Denkt u hierbij aan een daadwerkelijk of vermeend handelen of nalaten, plichtsverzuim, onachtzaamheid,vergissing, onjuiste of misleidende verklaring, onbehoorlijke taakvervulling, kennelijk onbehoorlijk bestuur door een verzekerde in de hoedanigheid als omschreven in de polis.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad in de uitoefening van de taken van de verzekerde is in beginsel gedekt.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is in beginsel dekking voor aanspraken door de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, arbitrageprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering is dat alleen verzekerd als er een uitloopdekking van toepassing is.

Wat is niet verzekerd?

Onder andere schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Of schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade voortvloeiend uit het plegen van een misdrijf of een opzettelijke misdraging, waaronder frauduleuze handeling.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Strafrechtelijke en de meeste andere soorten boetes zijn niet verzekerd. Ook dwangsommen en punitive damages zijn niet verzekerd.

Amerika

Niet verzekerd is een claim ingesteld tegen een verzekerde binnen de Verenigde Staten van Amerika door of ten behoeve van de rechtspersoon of de externe rechtspersoon.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet verzekerd is schade door letsel, smart, ziekte, aantasting van de gezondheid, of dood van enig persoon; of schade aan, vernietiging of verlies van zaken.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillisement

Bij faillissement eindigt de verzekering per contractsvervaladtum en is er geen dekking meer voor fouten gemaakt na de faillissementsdatum. U kunt binnen 60 dagen na de faillisementsdatum, maar niet later dan 30 dagen na het einde van de verzekering uitloop inkopen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Voor Amerikaanse aanspraken gelden specifieke uitsluitingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in uw bedrijf moet je zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie een keer per jaar. Termijnbetaling is niet mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per contractsvervaldatum. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.