Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering van UWV. Met de WGA Gat Basis verzekert u een aanvulling op de WGA­ vervolguitkering voor uw medewerkers.

Extra informatie

Een medewerker die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. En wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon of SV-loon.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het jouw schuld dat je werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA­ vervolguitkering beperkt aan en keert niet uit bij een loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering van UWV.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Opzeggen van ook via e-mail of bij uw adviseur.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk één maand van te voren moet opzeggen.