Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? En bepaalt het UWV na 2 jaar ziekte dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van UWV. Met de WIA AO minder dan 35% verzekert u een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst die bij u op de loonlijst staan, ook als de oproepkracht. De verzekering vult het inkomen van uw medewerker aan als hij 15-35% arbeidsongeschikt is.

Extra informatie

We kennen verschillende uitkeringsmogelijkheden, van een vast percentage tot een gestaffelde uitkering. Vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan het verzekerde loon op de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. 

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) en directeuren met een managementovereenkomst zijn niet verzekerd.

Arbeidsongeschikt bij aanvang

Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft. Ook kunnen wij de uitkering weigeren als u kon weten dat een medewerker binnen een halfjaar na aanvang van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt zou worden.

Opzet, detentie, molest, atoomkernreacties terrorisme, sanctiewet

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van u of u medewerker. U krijgt geen vergoeding als uw medewerker in detentie zit of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, atoomkernreactie of terrorisme. Ook als de sanctiewet van toepassing is krijgt u geen uitkering.

Fraude, misleiding

Ook bent u niet verzekerd bij fraude en misleiding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de verplichtingen uit de verzekering niet nagekomen worden heeft dit gevolgen voor de dekking.

Uitkeringsduur en uitkeringsbeperking

U kunt kiezen voor een uitkering met een maximale uitkeringsduur of tot de AOW-gerechtigde leeftijd. We keren alleen uit als de medewerker nog inkome uit arbeid heeft, maar niet meer als hij ten minste hetzelfde verdiende als voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een zieke medewerker bij u in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet (meteen) onder deze verzekering, maar pas als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Maximaal te verzekeren loon

Per medewerker kunt u maximaal € 125.000,00 aan loon verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, zolang de medewerker bij u in dienst is en onder de Nederlandse sociale wetgeving valt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. 

Extra informatie

We berekenen de jaarpremie door de verzekerde jaarloon en verzekerde werkgeverslasten bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. We kunnen het premiepercentage op elke contractsvervaldatum aanpassen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt minimaal 3 kalenderjaren. Daarna verlengen we uw verzekering telkens met 1 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen me een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Of verandert er iets in uw onderneming? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.