Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die worden getransporteerd

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die worden getransporteerd. Naast de standaard goederentransportdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. Verschillende eigenrisicobedragen zijn mogelijk. Als er een eigen risico van toepassing is, staat dit op uw polisblad.

Toeslag

Afhankelijk van de ouderdom van het schip en van het classificatiebureau kan er een toeslag worden geheven.

Sanctiewetgeving

Indien de verzekering een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied staat op uw polisblad.

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Uw verzekering heeft doorgaans een jaarbetaling. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De hoogte van de premie is wel bepalend of termijnbetaling is toegestaan. Bij termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.