Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt onder andere schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, bepaalde waterschades, storm en dergelijke.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Extra informatie

Dit noemen we bereddingkosten.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag hiervoor is maximaal € 5.000,-.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

De verzekerde som moet wel voldoende zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Extra informatie

Hier kunt u aparte verzekeringen voor afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Of een waterschade gedekt is, hangt af van de specifieke situatie. Kijkt u hiervoor naar de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Als er een eigen risico geldt, staat dit op uw polisblad.

Overstroming

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm.

Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Afspraken

Voor de meeste bedrijfsactiviteiten geldt standaard een aantal clausules, waaronder buitenopslag, brandgevaarlijke werkzaamheden en/of onderhoud aan de elektrische installatie. Ook kan inbraakbeveiliging geëist worden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Voor termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Let op: het kan zijn dat in de polisvoorwaarden ook een tijdstip van aanvang wordt genoemd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen per de contractsvervaldatum met een opzegtermijn van 2 maanden.