Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein en zijn de wettelijke normen overschreden? Dan bent u verzekerd voor de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging door een stof die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als uw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op uw bedrijfslocatie, of elders, als u daar aan het werk bent.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u of een ander maakt om de verontreiniging te onderzoeken, is verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het opruimen van het vrijgekomen asbest ook onder de dekking van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u hebben gemaakt, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij jaarbetaling krijgt u een korting van 4%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzgegen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.