Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Binnen de hoedanigheid zoals deze staat beschreven op uw polisblad is verzekerd schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De ondernemer en de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers). Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten + ongevallen in het verkeer. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor schade die vóór de ingangsdatum is veroorzaakt? Dan is dat in de meeste gevallen verzekerd als u kunt aantonen dat op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor schade die u al kende.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht, zijn niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is ook niet verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Juridische hulp

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt standaard een eigen risico van  200,-. U kunt vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen.

Opzicht

Schade aan zaken van derder die u onder u heeft is niet verzekerd. Dit heet opzicht.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij jaarbetaling krijgt u een korting van 4%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. de verzekeringsterkijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.