Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Iemand is verzekerd als hij in de auto is, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als iemand zelf schuldig is aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag € 12.500,-.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 25.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Schade aan spullen

Schade aan persoonlijk spullen in de auto is verzekerd tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Onder spullen vallen niet geld, geldswaardige papieren, handelswaren e.d.

Ziektes

Sommige ziektes, zoals wondinfectie, vergiftiging worden gezien als ongeval. Kijkt u hiervoor naar de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen dekking als de schade ontstaat bij het plegen van een misdrijf. Of als een waagstuk wordt ondernomen.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen betaalt u een toeslag op de premie. Betalen kan via een automatische incasso. Bij betaling per maand is dit verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.