Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, zoals brand, diefstal, neerslag, wind en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die u kunt verplaatsen en niet aan uw huis vastzitten. Bijvoorbeeld meubels.

Verzekerd bedrag

Als u de inboedelwaardemeter of een inventarisatielijst heeft ingevuld of een taxatierapport heeft, dan heeft u voor uw inboedel garantie tegen onderverzekering. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn tot een standaardbedrag van € 6.000,- verzekerd.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot € 12.000,-.

Keuze: spullen buiten huis

Buiten uw huis zijn uw spullen verzekerd in een bijgebouw bij uw woning, trappenhuis, kelder, op het balkon, in de tuin of op het erf. Of als uw spullen korter dan 3 maanden in een ander huis staan. uw spullen zijn verzekerd tegen een groot aantal gebeurtenissen, maar niet tegen alle gebeurtenissen.

5 jaar garantie tegen onderverzekering

U krijgt 5 jaar lang de garantie dat u niet onderverzekerd bent. Dit geldt als u de inboedelwaardemeter, een inventarisatielijst of een taxatierapport gebruikt. Onderverzekering houdt in dat de werkelijke waarde van uw inboedel hoger is dan de verzekerde waarde.

Wat is niet verzekerd?

We keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage, slecht onderhoud of constructiefouten. Ook niet bij criminele of illegale activiteiten, molest en atoomkernreacties.

Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd. Ook de vervangingskosten van delen van asbestdaken die niet beschadigd zijn, worden niet verged.

Vallen en stoten

Uw inboedel is verzekerd tegen schade door vallen en stoten. Maar uw inboedel is niet verzekerd tijdens normaal gebruik of tijdens het reinigen, repareren en onderhouden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Niet verzekerd is bijvoorbeeld schade door grondwater, dijkdoorbraak en neerslag door openstaande ramen en deuren. Waterschade ontstaan door slecht onderhoud is ook niet verzekerd.

Eigen risico

Standaard geldt voor iedere schade een eigen risico van € 225,-.

Overstroming

Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door een overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Wel vergoeden wij schade door brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.