Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, diefstal, vandalisme, neerslag, wind, lekkage, inbraak of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd tegen schade. En alles wat aan uw woning vastzit, zoals vastgelijmde vloeren. Ook bijgebouwen en funderingen zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Als u de herbouwwaardemeter heeft ingevuld, een recent taxatierapport heeft of een inspectie is verricht door uw verzekeringsadviseur, bent u niet onderverzekerd. Wij vergoeden de schade aan uw woonhuis.

Extra informatie

Als reparatie mogelijk is, vergoeden wij de kosten. Is reparatie niet mogelijk, dan vergoeden wij de schade op basis van herbouwkosten. Herbouwwaarde: het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen, op dezelfde plek, van dezelfde grootte en met dezelfde materialen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem vooraf wel contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Schade aan uw tuin door het weer, (poging tot) inbraak/diefstal of vandalisme is niet verzekerd.

Extra informatie

Verzekerd is bijvoorbeeld als de brandweer uw huis moet blussen en daarbij schade aan uw tuin veroorzaakt. U krijgt de herstelkosten van uw tuin en de beplanting vergoed.

Verbouwing, leegstand

U bent verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, bliksem, wind en luchtvaartuigen. Tijdens verbouwing is schade door brandblussing ook verzekerd. Schade door andere oorzaken is niet verzekerd.

Extra informatie

Diefstal kan worden verzekerd tegen een eenmalige extra premie van € 100,-.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is ook verzekerd.

10 jaar garantie tegen onderverzekering

U krijgt 10 jaar lang de garantie dat u niet onderverzekerd bent. De garantie geldt als de herbouwwaarde is vastgesteld bij een technische inspectie, als u de herbouwwaardemeter gebruikt of een taxateur inschakelt om de hoogte van het verzekerd bedrag vast te stellen.

Extra informatie

Onderverzekering houdt in dat de werkelijke herbouwwaarde van uw woning hoger is dan de verzekerde waarde. De herbouwwaardemeter is een hulpmiddel om op snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van een woning vast te stellen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook niet bij molest, atoomkernreacties, criminele en illegale activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Niet verzekerd is bijvoorbeeld schade door grondwater, dijkdoorbraak en neerslag door openstaande ramen en deuren. Waterschade is ook niet verzekerd als de schade ontstaat door slecht onderhoud.

Eigen risico

U heeft een eigen risico voor windschade van € 250,- per gebeurtenis. Ook heeft u een eigen risico voor waterschade van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,- per gebeurtenis.

Extra informatie

In overleg kunt u kiezen voor een ander eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.