Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als gevolg van ongevallen die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw bedrijf of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf zoals bedrijfsuitjes. Dit wordt alleen vergoed als uw bedrijf als werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de verzekerde(n).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de schade als gevolg van een ongeval die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor uw bedrijf of activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf. Maar, alleen als u als werkgever op grond van artikel 7:658 BW (schending zorg- en instructieplicht) niet aansprakelijk bent voor de schade.

Extra informatie

We betalen de schade aan verzekerde(n). Activiteiten die gerelateerd zijn aan uw bedrijf zijn: bedrijfsuitjes en bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen, zakenreizen, woon-/werkverkeer.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Wij keren nooit meer dan 3 x het verzekerde bedrag per verzekeringsjaar uit.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag kunt u verhogen naar maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Verzekerden

Verzekerd zijn: uw werknemers, DGA's met een minderheidsbelang in het bedrijf, Zzp-ers die als werknemer worden gezien, ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en dergelijke. Deze groep is omschreven in artikel 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Verder de vrijwilligers die in uw administratie voorkomen.

Schade met of door een motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voo schade als bestuurder of als in-/opzittende van een motorrijtuig. Maar alleen als de schade niet verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is veroorzaakt als de bestuurder van het motorrijtuig tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen of meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een motorrijtuig te vesturen.

Geldig rijbewijs

Wij betale geen schade die is ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs voor het motorrijtuig dat hij bestuurde of als hem de rijbevoegdheid is ontzegd.

Opzet

Wij betalen niet voor schade die is veroorzaakt door eigen opzet of roekeloosheid van de verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen niet voor schade aan een door een verzekerde bestuurd motorrijtig waarvan hij of zij geen eigenaar of houder is.

Eigen risico

Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, behalve als er ook sprake is van personenschade. Voor schade aan een motorrijtuig geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

Verhaalbare schade

Wij betalen niet voor een schade als de verzekerde bestuurder, inzittende of opzittende is van een motorrijtuig en de schade verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm

Draagt een verzekerde de verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm niet als hij schade krijgt? Dan kan er sprake zijn van eigen schuld. In dat geval kan de schadevergoeding worden beperkt.

Extra informatie

Als er een ontheffing geldt voor het dragen van de gordel of helm, dan geldt deze beperking niet.

Schade aan het motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voor schade aan het door hem bestuurde motorrijtuig waarvan hij eigenaar of houder is. Is de schade aan het motorrijtuig op een cascoverzekering verzekerd? Dan betalen wij aleen: het verlies aan korting voor schadeverij rijden voor maximaal twee jaar of het eventuele eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Verzekerden zijn over de hele wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van uw bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u 1 jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer 1 jaar. Na het eerst ejaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. de verzekering eindigt dan 1 maand later. Wij kunnen de verzekering ook beeindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doet u schriftelijk of per email.