Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak en andere van buiten komende onheilen. Ook schade door aardbeving is meeverzekerd in Nederland.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren schade aan uw woonhuis en bijgebouwen en alles wat daarmee verbonden is, zoals zonnepanelen.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Extra informatie

Deze verzekering kent geen onderverzekeringsregels.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. Dit geldt ook voor bijzondere glassoorten, zoals glas in lood, geëtst glas en gebrandschilderd glas.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg en beplanting is standaard meeverzekerd tot 15% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Tuinaanleg is verzekerd voor schade die veroorzaakt is door brand, aanrijding, aanvaring, diefstal, vandalisme en neerstorten van (onder)delen van gebouwen.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwingswerkzaamheden tot € 150.000,- bestaat volledige dekking. Daarboven dient u ons te informeren. Ook indien er sprake is van leegstand moet u ons dit melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard meeverzekerd.

Onbewoonbare woning?

Is een woning na een schadegeval onbewoonbaar? Dan vergoeden wij tot 3 jaar de extra kosten voor vergelijkbare vervangende woonruimte.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door landverschuiving is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze maatwerkverzekering is specifiek ontwikkeld voor woonhuizen in het hogere particuliere segment.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis. Als een gedekte schade hoger is dan € 10.000,- wordt het eigen risico niet toegepast (franchise).

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade woonhuis en inboedel.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt deze verzekering elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.