Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw kostbaarheden.

Wat is verzekerd?

Onder kostbaarheden vallen lijfsieraden/horloges, kunst & antiek, maar bijvoorbeeld ook instrumenten of bijzondere verzamelingen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal de verzekerde som die op het polisblad staat genoemd. Het verzekerd bedrag moet onderbouwd worden door een taxatierapport of aankoopnota's.

Keuze: lijfsieraden

Hieronder vallen ook horloges.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Hieronder vallen audiovisuele en computerapparatuur (met randapparatuur).

Keuze: kunst & antiek

Denk hierbij aan antieke meubels en schilderijen.

Keuze: bijzondere verzamelingen

Dit kunnen postzegels zijn, maar ook een bijzondere wijnvoorraad of miniatuur autootjes.

Spullen buiten huis

Er is werelddekking voor bepaalde kostbaarheden. Kijk hiervoor naar de polisvoorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan uw kostbaarheden door vallen stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade zoals krassen en slijten door normaal gebruik is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamehden bij reiniging, onderhoud en reparatie is niet verzekerd.

Eigen Risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

In de polisvoorwaarden staat waar w kostbaarheden zijn verzekerd. Soms is dat in de hele wereld en soms alleen in uw woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per rmaand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen.