Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? En kunt u deze uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen we de vergoeding met dit bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerker, zoals standaard- en extra werkgeverslasten. Of u kiest ervoor de werkgeverslasten niet mee te verzekeren.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van uw werknemer. U kunt er ook voor kiezen om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: u en uw zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook uw werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract, oproepkrachten en no­ riskers.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doet u te weinig aan re­ integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van de zieke medewerkers. U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 20, 30, 65, 130 of 260 dagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Geef ziek- of betermeldingen binnen 48 uur aan ons en de arbodienst door. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Als werkgever blijft u een eigen verantwoordelijkheid houden, zoals u moet meewerken aan het Plan van Aanpak en passende arbeid binnen het bedrijf aanbieden. Dat zijn zaken die niet kunnen worden overgenomen door anderen.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premieverval datum

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto jaarlonen of de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het verzekerd loon is het loon per medewerker zoals u dat aan de Belastingdienst opgeeft voor de rubriek 'loon voor de werknemersverzekeringen'. Dit loon is gemaximeerd. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.  Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk één maand van tevoren moet opzeggen.