Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan uw medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn inkomen maximaal 104 weken doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de keuzes die u maakt.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. De verzekering geldt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst die bij u op de loonlijst staan, ook de oproepkracht. De verzekering geldt tot de AOW-gerechtigde leeftijd en u verzekerd maximaal het loon dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als u deze meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerker, zoals premies werknemersverzekeringen/zorgverzekeringswet en andere werkgeverslasten

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding aan. Kiest u hiervoor, dan bieden wij Poortwachtergarantie. Regelt u de arbodienst zelf, dan krijgt u geen Poortwachtergarantie. Binnen de Wet verbetering poortwachter heeft de werkgever een actieve rol bij re-integratie en is de medewerker verplicht om mee te werken om zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk te kunnen.

Keuze: re-integratie

U kunt altijd contact opnemen met de re-integratiemedewerkers voor advies rond preventie. Voor individuele verzekerden, maar ook als het gaat om organisatiebrede vraagstukken. Onze re-integratiemedewerkers adviseren u over de mogelijkheden van re-integratie van individuele verzekerden. Heeft u de verzuimbegeleiding via ons afgesloten, dan krijgt u ook de interventiekosten vergoed die zij adviseren.

Wat is niet verzekerd?

Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) en directeuren met een managementovereenkomst zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt heeft dit gevolgen voor de dekking.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers. U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 30, 65, 130 of 260 dagen.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, zolang de medewerker bij u in dienst is en onder de Nederlandse sociale wetgeving valt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Geeft ziek- of betermeldingen binnen 48 aan ons en de arbodienst door. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de verzekerde jaarlonen en verzekerde werkgeverslasten bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. We kunnen het premiepercentage op elke contractsvervaldatum aanpassen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt minimaal 3 kalenderjaren. Daarna verlengen we uw verzekering telkens met 1 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Of verandert er iets in uw onderneming? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.