Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

de kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken vanuit het door u opgegeven loon. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van uw werknemer. U kunt er ook voor kiezen om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: u en uw zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook uw werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of een overname? Dan valt deze werknemer niet onder de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is, varierend van 10 tot 130 wachtdagen. U krijgt dan geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van uw zieke werknemers.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders? Dan vergoeden wij deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige voorwaarden in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers voor wie u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren en zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk online aan ons door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag.

Premie

Uw premiepercentage hangt af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand en de verstrekte verzuimpercentages.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De looptijd van uw verzekering is 1 of 3 jaar. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk 1 maand voordat de contracttermijn afloopt aan osn door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur.