Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Keuze: laad- losmaterieel

Aanvullend kunt u laad- en losmaterieel verzekeren tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.

Auto-elektronica

Schade aan uw auto-electronica kan worden meeverzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dit kan apart mee worden verzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat kan worden verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade ontstaan doordat u het voertuig of de aanhanger gebruikt voor een ander doel dan bij de verzekeraar bekend is, kan niet verzekerd zijn.

Eigen risico

Als u een eigen risico heeft, staat dit op uw polisblad.

Beveiliging

Er gelden geen specifieke beveiligingseisen. Mocht dit wel het geval zijn, dan staat dit vermeld op uw polisblad.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij termijnbetaling geldt een toeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzeekring opzeggen per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van twee maanden.