Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. 

Extra informatie

De schadevergoeding vindt plaats op basis van herstel. Is herstel niet mogelijk, dan vergoeden we de schade op basis van dagwaarde.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door u veroorzaakte botsing. 

Extra informatie

De schadevergoeding vindt plaats op basis van herstel. Is herstel niet mogelijk, dan vergoeden we de schade op basis van dagwaarde.

Keuze: laad- losmaterieel

Met deze keuze kunt u schade aan een vast gemonteerde laad-loskraan meeverzekeren.

Auto-elektronica

Auto-elektronica en accessoires zijn standaard meeverzekerd, evenals voertuigaanpassingen.

Extra informatie

Auto-elektronica en accessoires zijn: een losse imperiaal, dakbox, gevarendriehoek, brandblusser, sleepkabel, reservelampjes en beeld-, geluids-, communicatie- en computerapparatuur, maar alleen als die aan, op of in het motorrijtuig aanwezig zijn.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Kiest u voor een dekking voor vastgemonteerd werkmaterieel dan is het werkrisico meeverzekerd.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen.

Keuze: Schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Is de schade ook op een andere verzekering gedekt? Dan gaat die verzekering voor.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw vrachtauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

u bent niet verzekerd voor structureel vervoer van gevaarlijke stoffen of voor het vervoer van stoffen die vallen onder het "Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)", gevaarklasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen) en 7 (Radioactieve stoffen).

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed, bezorging en verhuur.

Schade door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs. En tijdens het bezorgen van postpakketten of maatijden of bij verhuur van uw vrachtauto.

Extra informatie

Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden we de schade wel aan de benadeelde partij. Maar we hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan ons terugbetalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Beveiliging

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u hebben gemaakt, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt of in termijnen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor en jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per mail.