Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw vereniging tegen schadeclaims als uw vereniging wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw vereniging.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen en zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Wie zijn verzekerd?

De vereniging, de bewoners en bestuurders.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een door u of onder uw verantwoordelijkheid geleverd gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten die uw werknemers overkomen. Schade veroorzaakt door uw werknemers aan derden.

Juridische hulp

Als het om een gedekte schade gaat. zijn verzekerd de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. Deze kosten worden vergoed boven het verzekerd bedrag.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een schade als gevolg van een handelen of nalaten van vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat op het moment van het handelen of nalaten de aansprakelijkheid elders verzekerd was.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan uzelf of uw vereniging.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door u is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw eigen locatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken van derden die u onder u heeft, is niet verzekerd. Dit heet opzicht.

Eigen risico

Als er een eigen risico van toepassing is, staat dit op uw polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied staat op uw polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De hoogte van de premie is wel bepalend of termijnbetaling is toegestaan. Bij termijnbetaling geldt een toeslag op de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polisvoorwaarden kunt u zien hoe en met welke opzegtermijn u uw verzekering kunt opzeggen.