Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een WIA-excedent verzekering verzekert u zich bij arbeidsongeschiktheid van een uitkering. De verzekering is bedoeld voor werknemers, waarbij de werkgever geen inkomensaanvulling heeft geregeld bij de loondoorbetaling en/of de WIA-uitkeringen.

Wat is verzekerd?

a.s.r. betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval. De verzekering vult de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA-uitkering aan tot maximaal 80% van het inkomen afhankelijk van de gekozen dekking. Als u nergens anders verzekerd bent voor het WGA-gat dan vullen wee de WGA-vervolguitkering aan.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers met een inkomen boven de loongrens. Ook werknemers met een tijdelijk contract. Werknemers met een inkomen onder het maximum premieloon kunnen ook verzekerd worden. Er is dan sprake van een benedenwettelijke dekking.

Verzekerd bedrag

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en van de hoogte van het verzekerd bedrag in de eerste jaren. Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV of u een WIA-uitkering ontvangt. Wij volgen het UWV. Als u een WIA-uitkering ontvangt, dan ontvangt u ook van ons een uitkering. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Wat is niet verzekerd?

Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het jouw schuld dat je werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Uit loondienst, niet verplicht verzekerd voor WIA of werkeloos

Is de verzekerde niet meer in loondienst of niet meer verplicht verzekerd voor de WIA dan stoppen we de verzekering. U krijgt van ons geen uitkering als de verzekerde werkeloos wordt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Eigen risico

Als u een aanvulling op de loondoorbetaling heeft meeverzekerd, dan heeft u vanaf de 3653 dag nadat u wegens ziekte gestopt bent met werken recht op een uitkering. Als u een aanvulling op de WIA heeft meeverzekerd, dan begint de uitkering bij ontvangst van een WIA-uitkering.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet it waar deze ontstaan is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.