Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw huis. Er is sprake van een allrisk dekking.

Extra informatie

Uw spullen zijn in de woning verzekerd tegen risico’s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Tevens bent u verzekerd voor schade als gevolg van een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, apparatuur, kleding of sieraden. Huurders- en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd tot € 15.000. Spullen in de tuin zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 150.000. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarna vergoeden wij de dagwaarde en maken wij gebruik van een afschrijvingstabel. Voor sommige spullen betalen wij altijd de dagwaarde of kan het zijn dat een expert de waarde bepaald.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Soms gelden er maximale vergoedingen voor bepaalde spullen, zoals diefstalgevoelige inboedel, sieraden, huurders-/eigenaarsbelang en geld. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Sieraden

Uw sieraden zijn standaard verzekerd tot € 15.000. Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u dit bedrag ook verzekeren voor een hoger bedrag.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur, zoals desktopcomputers, tv's, audio- en navigatieapparatuur zijn standaard meeverzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: Aanvullende keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Glas, Buitenhuis en Kostbaarheden. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Buitenhuisdekking

De dekking buiten uw woning kunt u voor bijvoorbeeld sieraden, mobiele apparatuur, sportuitrusting, foto-, video- en geluidsapparatuur uitbreiden met de Buitenhuisdekking. Uw spullen zijn dan het hele jaar door in de gehele wereld buiten uw woning verzekerd tot € 7.500.

 

Extra informatie

Voor alle sieraden samen vergoeden wij maximaal € 7.500,- per gebeurtenis. Voor mobiele apparatuur vergoeden wij maximaal € 1.000 per object. Voor laptops vergoeden wij maximaal € 1.250,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Ook niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Spullen buiten huis

Je spullen zijn buiten je huis beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kun je kiezen voor de Buitenshuisdekking of Kostbaarhedendekking

Glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Wilt u dit wel, omdat u een huurhuis hebt en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas.

Extra informatie

De glasverzekering is alleen van toepassing voor woningen, niet voor appartementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd, bijvoorbeeld als er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking voor inboedel buiten uw woonhuis en als uw woning voor langere tijd onbewoond is. Controleer uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij de allrisk dekking geldt een eigen risico van € 100,-. U kunt dit eigen risico afkopen. Voor glasschade geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwelandmeren. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Extra informatie

In bepaalde situaties is de inboedel buiten uw huis en buiten Nederland verzekerd. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar.  Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of brief. De opzegtermijn is een maand.