Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Er is sprake van een allrisk dekking.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, terreinafscheidingen, zonnepanelen en laadpalen. Maar ook een zwembad of jacuzzi die duurzaam is verbonden met de grond.

Extra informatie

De bijgebouwen met een totale vloeroppervlakte tot 50 m2 zijn alleen verzekerd op hetzelfde adres als uw woonhuis.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd voor maximaal € 1.000.000. Wij vergoeden de herbouwwaarde of de herstelkosten. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren met de keuzedekking Glas.

Extra informatie

De glasverzekering is alleen van toepassing voor woningen, niet voor appartementen. 

Tuin

Schade aan uw tuin en beplanting is standaard verzekerd. Wij vergoeden de herstelkosten als de schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, luchtverkeer en omvallende boom.

Verbouwing, leegstand

Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan is uw woonhuis en de (bouw)materialen die in uw woonhuis staan beperkt verzekerd. Controleer de polisvoorwaarden voor de exacte dekking of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Staat uw woonhuis langer dan 1 jaar leeg of is het onbewoond? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet u altijd aan ons melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is verzekerd.

Verhuur

Indien de woning aan een particulier gezin wordt verhuurd  is schade aan uw woning verzekerd conform de allrisk dekking.

Extra informatie

Tijdens tijdelijk verhuur voor recreatieve doeleinden tot maximaal 90 dagen is schade aan de woning beperkt verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten of onvoldoende onderhoud van uw woning. Ook niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u uitgebreid wat er niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd, bijvoorbeeld als er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking tijdens aan- en/of verbouw van uw woonhuis en als uw woonhuis langer dan 1 jaar onbewoond is. Controleer uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor storm kunt u kiezen voor een eigen risico van € 0 of € 250. Voor de overige schades kunt u kiezen voor een eigen risico van € 0, € 100, € 300 of € 500. Voor glasschades geldt er geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar.  Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of brief. De opzegtermijn is een maand.