Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat je bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem , neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat je bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of je verzekert de exploitatiekosten die je moet maken.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Onbereikbaarheid

Niet gedekt is schade door onbereikbaarheid door een schade bij de buren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van minimaal € 1.000,00.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over. Het is tevens mogelijk de premie tegen een toeslag per kwartaal of maandelijks te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.