Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt je werknemer door een ongeval blijven invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering af voor je werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we diegenene die voorkomen op de loonlijst van de werkgever. Je kunt ook op verzoek  ook ingeleende krachten zoals stagiaires uitzendkrachten en vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Je kiest voor verzekering van ongevallen tijdens werkzaamheden voor u als werkgever en tijdens woon-werkverkeer. Of je kiest voor verzekering van álle ongevallen van een werknemer (de werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd).

Extra informatie

Je kiest voor verzekering van het jaarloon of een vast bedrag per werknemer.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, wordt  de de mate van invaliditeit  middels een objectief medisch onderzoek  vastgesteld.. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Keuze: overlijden

De erfgenamen van je werknemer krijgen een bedrag als bij overlijden door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval is veroorzaakt door opzet of met goedvinden van de verzekerde of uitkeringsgerechtigde

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Misdrijven en vechtpartijen

Je bent niet verzekerd als het ongeval is ontstaan bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe, dan wel bij het deelnemen door verzekerde aan vechtpartijen anders dan bij rechtmatige zelfverdediging en aan onlusten, relletjes, sabotage- of terreur daden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Indien de verzekerde de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt dan worden de verzekerde bedragen verlaagd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad. Is uw medewerker overleden door een ongeval meld dit direct of uiterlijk 36 uur voor de begrafenis of crematie. Na een ongeval met letsel is uw werknemer verplicht zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en het advies van de arts op te volgen.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van je werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Je betaalt de premie  binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van je werknemers of medeverzekerden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 1 jaar, daarna verlengen wij de verzekering voor eveneens 1 jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen per brief, mail of via onze website, dit met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand.