Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die worden getransporteerd.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is er geen sprake meer van een standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringkaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw goederen die worden getransporteerd met een vervoermiddel, vaar- of vliegtuig. Er is dekking tijdens het transport, tijdens het in- en uitladen en tijdens het verblijf gedurende het normale verloop van het transport.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in averij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Oorlogs- en stakersrisico

Schade ontstaan door oorlog en/of staking is standaard meeverzekerd.

Misgelopen winst

We geven bovenop de vergoeding voor materiële schade een vergoeding voor de gebruikelijke winst op ingekochte goederen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet gedekt is gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Opzet en bederf

We vergoeden geen schade door opzet en schade door eigen bederf van de goederen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico met een minimum van € 250,00.

Toeslag

Afhankelijk van de ouderdom van het schip en van het classificatiebureau kan er een toeslag worden geheven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking in het dekkingsgebied zoals in uw polis omschreven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (vertragingen e.d.) zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is één jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.