Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door diefstal en beschadiging van gereedschappen en goederen die zich in uw bedrijfsvoertuig bevinden.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is er geen sprake meer van een standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan en diefstal van goederen en gereedschappen tijdens verblijf in het vervoermiddel, tijdens het transport van de goederen en schade onstaan tijdens het in- en uitladen.

Verzekerd bedrag

U bepaalt het verzekerde bedrag zelf. Voor goederen en gereedschappen conform de taxatieclausule op de polis.

Extra dekkingen

Raadpleeg de voorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekkingen en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet gedekt is gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Opzet en bederf

We vergoeden geen schade door opzet en schade door eigen bederf van de goederen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico met een minimum van € 250,00.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in het dekkingsgebied als vermeld op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.