Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze naturaverzekering vergoedt breukschade aan het glas op het adres dat in je polis staat. Bij schade aan het verzekerde glas vergoeden we de herstelkosten. Dat doen we op basis van de nieuwwaarde van in soort en kwaliteit gelijkwaardig glas.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

De kosten die nodig zijn om breukschade te herstellen. En - indien nodig - de kosten voor een tijdelijke noodvoorziening.

Breukschade aan glas

Als die schade plotseling en onvoorzien is ontstaan.

Andere schade dan breukschade

Alléén als dat in je polis staat.

Bijzondere glassoorten en locaties

Alléén als dat in je polis staat.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade dan breukschade

Behalve als dat in je polis staat.

Breukschade aan bijzondere glassoorten, of op bijzondere locaties

Behalve als dat in je polis staat.

Bijzondere gebeurtenissen, oorzaken en schades

Extra informatie

Schade door een brand, ontploffing, natuurramp, atoomkernreactie, gewapend conflict of andere bijzondere gebeurtenis.

Schade door verbouwing, verplaatsing, thermische breuk, eigen gebrek of een andere niet-verzekerde bijzondere oorzaak.

Bijzondere schades zoals schade ontstaan tijdens leegstand (langer dan een maand), door aanwezigheid asbest in de kit en door kleurverschillen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Situaties waarvoor een beperkte dekking van toepassing is.

Breukschade aanwezig vóór het afsluiten van de verzekering.

Demontage van bijzondere objecten om glas te kunnen vervangen.

Beschildering en beplakking. 

Het bijschilderen van glaslatten.

Eigen keuze herstelbedrijf

Indien je bij schade niet het nummer belt dat in je polis staat en zelf een herstelbedrijf inschakelt zonder voorafgaande afstemming met ons, vergoeden wij de kosten op basis van onze eigen hersteltarieven. Voor de kosten van een noodvoorziening geldt in dat geval de maximale vergoeding die in je polis staat.

Waar ben ik gedekt?

Je verzekert het glas op het adres dat in je polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je geeft ons volledige en juiste informatie bij het afsluiten van de verzekering, en in geval van schade.

Je geeft wijzigingen zo snel mogelijk door.

Je betaalt je premie op tijd.

Je doet er alles aan om schade te voorkomen en beperken.

Als je schade hebt, dan geef je dit zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over. Het is tevens mogelijk de premie tegen een toeslag per kwartaal of maandelijks te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per
eerstvolgende contractsvervaldatum.