Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak, vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld noodreparatie, afdekking, drogers etc..

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van minimaal € 1.000,00.

Afspraken

Afhankelijk van de activiteiten gelden mogelijk aanvullende preventie eisen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over. Het is tevens mogelijk de premie tegen een toeslag per kwartaal of maandelijks te betalen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.