Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u als logistiek dienstverlener tegen aanspraken tot vergoeding van directe materiele schade aan goederen van anderen die u zelf vervoert of laat vervoeren, op grond van de wet, overeenkomst of verdrag.

Wat is verzekerd?

Hieronder volgt een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden en het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

De vergoeding is maximaal het bedrag dat is vermeld in de van toepassing zijnde vervoerscondities of branchegebruikelijke voorwaarden, met een maximum van € 1.000.000 per aanspraak.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van andere die u voor het transport gebruikt.

Keuze: Physical distribution/opslag

U bent verzekerd voor schade aan goederen van anderen ontstaan tijdens de uitvoeren van PD-activiteiten en opslag.

Keuze: Cabotage

Verzekerd is de aansprakelijk volgens de wet en regelgeving en/of vervoerscondities van het land waarin het vervoer plaatsvindt.

Extra informatie

Cabotage is binnenlands vervoer in een land waar de vervoerder niet is gevestigd.

Keuze: Uitbesteed vervoer (in de hoedanigheid van vervoerder)

Verzekerd is de aansprakelijkheid van u als vervoerder voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van goederen van anderen, waarvan u het vervoer heeft uitbesteed aan één of meer ondervervoerders.

Extra kosten

Bij een gedekte schade worden ook bereddings- en opruimingskosten, vernietigingskosten van beschadigde goederen, kosten voor rechtshulp en kosten van wettelijke rente, vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade als gevolg van u eigen opzet of daarmee gelijk te stellen schuld.

Documenten

Wij verzekeren niet schaden die u lijdt als direct of indirect gevolg van onregelmatigheden met of met betrekking tot zaken en/of documenten, indien naar aanleiding hiervan belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen, teruggaaf van subsidies, administratieve of andere boeten e.d. (kunnen) worden gevorderd.

Extra informatie

Deze uitsluitingen zijn niet van toepassing als u daarvoor in de hoedanigheid van vervoerder wordt aangesproken en op grond van de toepasselijke vervoerscondities, echter niet ruimer dan CMR, AVC e.d. branchegebruikelijk voorwaarden aansprakelijk is en u bewijst dat u in die hoedanigheid bent aangesproken en aansprakelijk bent

Molest

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij elke schade wordt een eigen risico ingehouden. Deze is afhankelijk van de logistieke activiteit en van de soort schade. Voor sommige aanvullende dekkingen geldt een apart eigen risico.

Diefstalpreventie

Om diefstal van de goederen van anderen te voorkomen moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het soort goederen dat u zelf vervoert of laat vervoeren. Als niet aan deze beveiligingseisen is voldaan, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over. Het is tevens mogelijk de premie tegen een toeslag per kwartaal of maandelijks te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzeekring stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.