Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen), diefstal, verduistering en vermissing.

Keuze: casco Standaard

Casco standaard geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Is je werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar? Dan kun je kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook schade verzekerd voor het eigen gebrek, inclusief het gebrekkige onderdeel.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan je werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als je vervangend materieel gebruikt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Sloop- en heiwerkzaamheden en gebruik op het water

Schade als gevolg van sloopwerkzaamheden, hei werkzaamheden of gebruik op het water (zoals op een ponton) is niet verzekerd tenzij dit op het polisblad staat vermeld.

Schade aan lading

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Volgens polis, met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis.

Afspraken

Voldoe je niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijg je een hoger eigen risico. Je moet aan onze preventie-eisen voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd beveiliginssysteem.

Waar ben ik gedekt?

Reguliere dekking is Nederland of Benelux landen. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per eerstvolgende contractsvervaldatum.