Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je cliënten) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van je bedrijf, je medewerkers of door jezelf.

Wat is verzekerd?

Financiële schade bij je cliënten of derden die ontstaat als je een beroepsfout maakt in de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

Jijzelf, je medewerkers, jouw huisgenoten en familieleden voor werkzaamheden die zij in het verzekerde bedrijf in de verzekerde hoedanigheid verrichten.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en voor rechtsbijstand in een tucht- of strafrechtelijke procedure als deze procedure van belang is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Keuze: inloop

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd als dit risico aanvullend is meeverzekerd.

Keuze: uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd  als dit risico aanvullend is meeverzekerd.

Keuze: kantoorrisico

Als dit aanvullend is afgesloten bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Niet van toepassing op deze verzekering.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Tegenvallende resultaten

Geen dekking bestaat voor aanspraken die verband houden met tegenvallende winstdeling, rentestandkorting, (valuta)koersontwikkeling en/of rentabiliteit van aandelen, obligates en andere vormen van beleggingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Freelancers worden in het kader van deze verzekering niet standaard als ondergeschikten gezien. Op verzoek kunnen deze meeverzekerd worden.

Eigen risico

Voor deze verzekering kunnen verschillende eigen risico’s worden gekozen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt binnen de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld een aansprakelijkstelling zo gauw mogelijk  en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tegen het einde van het eerste verzekeringsjaar hanteren wij een opzegtermijn van 2 maanden. Na de eerste verlenging  hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.