Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw cliënten) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Financiële schade bij uw cliënten of derden die ontstaat als u een beroepsfout maakt in de verzekerde hoedanigheid.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf, uw medewerkers, uw huisgenoten en familieleden voor werkzaamheden die u/zij in het verzekerde bedrijf in de verzekerde hoedanigheid verricht/verrichten.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en voor rechtsbijstand in een tucht- of strafrechtelijke procedure als deze procedure van belang is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt heeft? Dan is dat verzekerd als dit risico aanvullend is meeverzekerd.

Keuze: uitloop

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd als dit risico aanvullend is meeverzekerd.

Keuze: kantoorrisico

Wanneer u voor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gekozen, krijgt u daar ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor het kantoorrisico bij. U bent verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn of haar spullen en voor letselschade die u of uw medewerker heeft veroorzaakt. Hier hoeft u geen extra premie voor te betalen.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Niet van toepassing op deze verzekering.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Tegenvallende resultaten

Geen dekking bestaat voor aanspraken die verband houden met tegenvallende winstdeling, rentestandkorting, (valuta)koersontwikkeling en/of rentabiliteit van aandelen, obligates en andere vormen van beleggingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Freelancers worden in het kader van deze verzekering niet standaard als ondergeschikten gezien. Op verzoek kunnen deze meeverzekerd worden.

Eigen risico

Voor deze verzekering kunnen verschillende eigen risico’s worden gekozen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt binnen de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld een aansprakelijkstelling zo gauw mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tegen het einde van het eerste verzekeringsjaar hanteren wij een opzegtermijn van 2 maanden. Na de eerste verlenging hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.