Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt het risico dat deelnemende motorrijtuigen schade kunnen toebrengen aan anderen die zich op het evenemententerrein bevinden.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die bestuurders van de deelnemende motorrijtuigen aan het evenement met het motorrijtuig kunnen toebrengen aan anderen.

Extra informatie

Schade aan deelnemers onderling is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

Veroorzaakt u als deelnemer aan een evenement voor motorrijtuigen schade aan een ander (niet zijnde een mede deelnemer)? En bent u voor deze schade aansprakelijk? Dan is dat verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en het ontbreken van vergunningen. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd.

Kosten

Niet verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan.

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit een ander land dan Nederland? Dan is dat niet verzekerd.

Winst

Aantoonbare winst is niet meeverzekerd.

Materiaal

Schade aan materiaal, zoals geluidsintstallaties, meubilair, tenten, etc. is niet verzekerd. 

Ongevallendekking

Een ongevallendekking is niet bij te verzekeren.

Slecht weer

De gevolgen van het niet doorgaan van het evenement door slecht weer zijn niet mee te verzekeren. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis tenzij op het polisblad anders is aangegeven.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen, bestratingen, begroeiingen en beschoeiingen is uitgesloten.

Speciale evenementen

Alleen het motorrijtuigrisico van deelnemende motorrijtuigen aan het evenement is te verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor motorrijtuigevenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld zorgen voor een goed veiligheidsplan, het terrein zo inrichten dat de veiligheid van publiek, personeel en hulpverlenders is gewaarborgd. Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie hebben betaald voordat het evenement plaatsvindt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u de premie niet betaald voordat het evenement begint? Dan is er geen verzekeringsdekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De motorrijtuigevenementenverzekering is vaak een verzekering voor een kortlopende termijn. Dan is er automatisch een einddatum bekend en hoeft de verzekering niet te worden opgezegd. 

Extra informatie

Als de verzekering een doorlopende verzekering is, geldt dat u uw verzekering in het eerste jaar alleen kunt opzeggen per hoofdpremievervaldatum. U moet dan minimaal 1 maand voor die hoofdpremievervaldatum schriftelijk opzeggen.
Na het eerste verzekeringsjaar kunt u deze verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit moet schriftelijk gebeuren en via uw assurantieadviseur.